Regulamin konkursu „Biegnę po zdrowie”

Regulamin konkursu
„Biegnę po zdrowie”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs konkurs pod nazwąBiegnę po zdrowie” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

 2. Organizator

R4S Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na przetwarzanie danych osobowych, zamieszkująca na stałe na terytorium Polski.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest od 14 maja do 4 czerwca 2018 r., do godziny 23:59.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

  2. wykonanie zadania konkursowego.

§ 3 Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na:

  1. przebiegnięciu trasy w kształcie logo kampanii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu „Onkologika”, zarejestrowaniu trasy przy użyciu aplikacji, która pozwala na śledzenie aktywności sportowej użytkownika (przy użyciu GPS), rejestruje trasę, czas treningu oraz mierzy dystans,

  2. udostępnieniu zrzutu ekranu z podsumowania swojego treningu w aplikacji Instagram,

  3. oznaczenie udostępnionego zdjęcia hasztagami #onkologika oraz #biegnepozdrowie.

 1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu wyłoni laureata nagrody. Komisja przy podejmowaniu decyzji kierowała się będzie kryteriami takimi jak pomysłowość, kreatywność i walory artystyczne utworu. Wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do 3 dni od momentu zakończenia konkursu. Organizator w terminie jednego dnia od daty wyłonienia laureata powiadomi laureata o wygranej za pośrednictwem komentarza pod jego nagrodzoną pracą konkursową w serwisie Instagram i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej na Instagramie celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania wybranych przez siebie prac konkursowych, także tych nienagrodzonych, na profilu stronie www.onkologika.org oraz w serwisach społecznościowych kampanii Onkologika - Facebook i Instagram, w trakcie i po zakończeniu Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 2. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które zostały zarejestrowane bez użycia GPS-a. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Instagram usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.

§ 4 Nagrody i ich wydanie

 1. Po zakończeniu konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca. Nagrodą główną w Konkursie są dwa vouchery na udział w Miejskim biegu z przeszkodami Survival Race w 2018 roku we Wrocławiu.

 2. Voucher na Survival Race zostanie wysłany pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę.

 3. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje własnością Organizatora.

 4. Nie przysługuje wymiana wyżej wymienionej nagrody na środki pieniężne.

§ 5 Własność intelektualna

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia i opisu zgłaszanego w Konkursie, jak również, że uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciu na publikację zdjęcia w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Zobowiązanie Organizatora do wydania nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Termin, w którym można ubiegać się o nagrody określony jest w §2 ust. 1 Regulaminu.

 3. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa własność oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  1. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,

 1. wyświetlanie w kinie,

 2. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego,

 3. publikacja w środkach masowego przekazu,

 4. wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod marką Onkologika

 5. włączenie utworu do utworu audiowizualnego.

 6. Uczestnik zezwala Organizatorowi na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne rozporządzenie i korzystanie z opracowań.

 7. Na żądanie Organizatora nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie

§ 6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.

 2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: R4S Sp. z. o. o Sp. k. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 1. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podczas trwania Konkursu spółka R4S będzie gromadziła dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez nią przetwarzane oraz będzie administratorem danych osobowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród.

 3. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

 • imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, i adresu e-mail, oraz następujący zakres czynności:

 • zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

 1. Dane osobowe podawane przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminów w każdym momencie jego obowiązywania.